Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgestaan. Zoo heeft hij mij geleerd mij in Zijn kruis te beroemen.

Toen een vriend mij laatst sprak over de groote moeielijkheid, om in Frankrijk een werk te beginnen, zeide ik hem, dat ik voor mij gevoelde, dat ik even gerust in Parijs eene bijeenkomst zou openen, als hier te Londen in St. Andrews zaal optreden, om de eenvoudige reden dat God overal dezelfde is en dat het zelfde geloof en dezelfde trouw Hem zouden nopen ons ter hulp te komen zoowel in Frankrijk als in Engeland.

„Gij zijt mijne getuigen," heeft de Heer gezegd, „ en ik zal altijd met u zijn." Zoudt gij er niet toe besluiten, mijne zuster? Het komt er niet op aan of gij beeft; ik heb ook gebeefd. Het komt er niet op aan of uw hart klopt; het mijne heeft hevig geklopt. Het komt er niet op aan of gij zwak zijt; ik ben meer dan eens van mijn bed naar het preêkgestoelte gegaan, en van daar weer teruggekeerd naar mijn bed. „ Het is niet door menschelijke kracht of wijsheid, het is door miinen Geest," zegt de Heer. Hij bedient zich gaarne van zwakke vaten, opdat al de heerlijkheid der uitkomst aan Hem zal toegeschreven worden. Als uwe buren door een overerfelijke ziekte werden aangetast, en gij hen kondt helpen, zoudt gij het niet doen? Zoudt gij zeggen, dat gij het niet kondt doen, omdat gij maar een zwakke vrouw zijt? Neen, gij zoudt tot hen gaan, niet waar? even als Miss Nightingale naar de zieken en gekwetsten, en niets zou u kunnen tegenhouden. En hier geldt het nu niet alleen de lichamen, maar ook de zielen, de zielen, die omkomen en den eeuwigen

Sluiten