Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes verschijnt, mede:

HET CHRISTENDOM EN DE DRANK.

HET ZUIVERE EVANGELIE.

DE WERELDSCHE VERMAKEN EN HET CHRISTENDOM. VERVULD MET DEN HEILIGEN GEEST.

WAT DE WERELD NOODIG HEEFT. HET OVERWINNEND CHRISTENDOM.

DE ZIEL DIE ZWOEGT ONDER DE ZONDELAST.

Alle uit het Fransch van Mevr. Boom.

Prijs: f 0.125.

Ter verspreiding (ook gesorteerd): 50 Ex.: f 5.25; 100 Ex.: f 9.—.

Grooter aantal goedkooper.

WOORDEN DES EEUWIGEN LEVENS.

Tijdschrift onder redactie van l)s. J. G. Smitt te Amsterdam.

Met medewerking van:

l)s. L. 11. A. Bahleii, te Groningen; l)r. F. van Gheel Gildemeester, te 's Gravenhage, Dr. H. E. Faure, te Doesburg, Dr. J. H. Gunning Jr., te Amsterdam en anderen.

Verschijnt in maandelijksche afleveringen van ongeveer 1 vel druks. Prijs: ƒ 1.75 per jaargang.

WAT IS HET GELOOF?

Eeue overdenking, door J. H. Gunning Ju., Hoogleeraar te Amsterdam.

Prijs: f 0.70.

Het lxnenstaaade is te bekomen bij alle solide Boekhandelaren en na ontvangst van het bedrag bij den Uitgever

JACQUES IH SSEAIi.

Amsterdam.

Stoomdr. Met zier & Bastint), Am<t.

Sluiten