Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbrokenen van harte zich vasthielden aan dat woord en een vrede en troost ontvingen, die dlle verstand te boven gaat. Ik heb het ook mee doorleefd, hoe armen van geest en neergebogenen onder de schuld met tranen en smeekingen hebben gepleit op dat woord, en een blijdschap zijn deelachtig geworden, grooter dan menschen konden geven, als ze dien Christus leerden kennen als den Verlosser ook van hun zonden. Ik heb er ook by gestaan, als worstelenden met den dood nog met haast brekend oog zich nog vastklemden aan die waarheid, en met vollen vrede, ja soms zelfs juichend, den laatsten vijand overwonnen, enhetisook my, ondanks alle teleurstelling van menschen en van eigen verwachtingen en by het levend besef van eigene zonde, altijd een getrouw woord gebleven. En als aan den eersten dag van mijn Evangelie-bediening, is het thans nog aan den laatsten mijn behoefte om het u allen toe te roepen : waarlijk, het is een getrouw woord ; een woord, dat nooit heeft beschaamd en dat nooit beschamen zal : het woord : dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. En wat er ook over mijn hoofd heengegaan zij; in wat strijd die prediking mij ook hebbe gebracht; hoeveel tegenstand die waarheid soms li 'ie gevonden in mijn eigen hart en hoeveel minde' geloof dat woord ook hebbe gevonden, dan ik mij in den aanvang misschien had voorgesteld : — met dank aan mijn Grod, die door Zyne genade mij staande hield, mag ik het betuigen : Ik heb het geloof behouden. Het geloof — niet in mij zeiven en eigen kracht, dat hoe langer hoe meer te niet is gegaan ; niet in de menschen, hoezeer ik ze in menig opzicht beter leerde waardeeren, maar in dien Heiland, die gekomen is om zondaren zalig e mal _n ; dien ook ik hoe langer hoe meer gevoel noodig te hebben,

Sluiten