Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en die dat geloof ook niet zal beschamen, al is het dat het woord, hetwelk de apostel er aan toe voegt, door menige droevige ervaring geleerd, ook het mijne moest worden en het mijne ook thans is: zondaren, van welke ik de voornaamste ben.

Een getrouw woord en alle aanneming waardig, d.w.z. een woord, dat verdient geloofd, dat waardig is geloovig aangenomen te worden. Immers het is een woord van den Waarachtige, die niet liegt, en die dat woord tot de menschen brengt, opdat ze het zouden gelooven tot hun waarachtig en eeuwig heil. Het is een woord, waarin ons de groote liefde Gods wordt aangezegd, die een Zaligmaker heeft gegeven, niet om te verderven maar om te behouden en het eeuwige leven te schenken ; een Zaligmaker, in wien alles bereid is wat wij tot zaligheid noodig hebben. Jezus Christus in de wereld gekomen, om zondaren zalig te maken; dat is : niet alleen ze voor eeuwig te behouden van het verderf, maar ook ze in dit leven reeds gelukkig te maken; gelukkig te midden van de moeiten en smarten des levens; gelukkig te midden van veel worsteling en bangen strijd tegen eigene zonde. Want Hij geeft vrede en verzoening met God ; vrede in de conscientie, goede hope voor de eeuwigheid. Hij verlost van de zonde, van haar verderf en haar bederf; Hij brengt weer in de zalige gemeenschap met God. — Welnu, is dat woord dan niet alle aanneming waardig, waar gansch die wereld, in welke Hij gekomen is, verloren ligt in schuld en zonde, en nergens verlossing kan vinden dan in Jezus Christus alleen ; nergens dan door z\jn bloed, aan het kruishout vergoten ? Is het niet alle aanneming waardig, waar buiten Hem alles moet uitloopen in den dood ? Is het niet alle aanneming waardig, waar een ieder, wie hij ook zij, jong of oud,

Sluiten