Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk of arm, dezen Christus noodig heeft ? Hoe moest dan ook dat getrouwe woord, dat de ervaring van eeuwen achter zich heeft, aangenomen, met blijdschap aangenomen, althans met ingenomenheid begroet en gehoord, ja met alle macht gezocht worden ! En dat dit niet zoo is, dat men er koud onder blijft, het niet aanneemt, het niet met blijdschap begroet, zich onverschillig afwendt, — is dat niet het krachtigst bewijs dat de Schrift waarheid is, die daar zegt: het bedenken des vleesches is vijandschap tegen God; en wederom: Arglistig is het hart en boos, meer dan eenig ding; wie zal het kennen?

Toch moest Timotheus dat woord blijven prediken als een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Waar het gepredikt werd en waar het geloofd werd, zou het blijken een getrouw, een vertrouwenswaardig woord te zijn. En — het blijft nog de boodschap, waarmee de dienstknecht des Heeren wordt uitgezonden en die hij tot de menschen heeft over te brengen. Met dat getrouwe woord begon ik mijn dienstwerk in mijn eerste gemeente, die ik 4 jaar mocht dienen en die ik nog altijd met aandoening gedenk ; met diezelfde boodschap, zij het ook in andere woorden, kwam ik voor ruim 14 jaren tot u en thans,

— nog eenmaal leg ik het voor u neer als een getrouw woord, dat alle aanneming waardig is. Al dien tijd heb ik het gepredikt, - zeer zeker in veelvuldig gebrek, met duizend zonden van ongeloof, van gebrek aan geestkracht, van te weinig liefde, van te geringe toewijding, met alle zonden die aan menschen werk kunnen kleven;

— maar ik ben my bewust, en ik dank er mijn God voor, die er mij de genade toe gaf; — ik beb er niets afgedaan en de boodschap overgebracht zooals God mij

Sluiten