Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit: (lat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken ; — als u alles ontvalt, is dat liet eenige dat blijft; uw eenige sterkte en troost, ook als ge staat voor de poorten des doods.

Gez. 54 : 5.

Met dit woord kom ik dan ook heden tot u, Gemeente van Rhenen, do laatste maal, dat ik als uw eigen Leeraar voor u optreed. Van mijn 30 dienstjaren bracht ik er 14 onder u door : maar reeds de laatste paar jaren, was ik niet meer, kon ik niet meer wezen, wat ik voor u zijn moest; en dat besef deed mij te eerder overgaan tot den grooten stap. dien ik thans heb gedaan. En nu — nu het gekomen is, nu sta ik met stillen weemoed voor ulieder aangezicht, gedenkende zooveel dat over uw en m\jn hoofd is gegaan. Zal ik mij beklagen dat ook hier plaats is voor het woord : Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard ? Zal ik mij beklagen dat het ook hier waarheid is: Ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; ik heb u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend ? Ach, indien ik er over klaagde, dan zou hel alleen om uwentwil zijn ; omdat g\j u zeiven door ongeloof beroofd hebt van den heerlijken troost en de zalige blijdschap des heils, die dit Evangelie u bracht. Laat mij daarom liever danken: danken dat er toch ook belangstelling was en behoefte dikwijls bleek; danken dat de gemeente mij in zoo veelvuldig gebrek heeft gedragen ; danken voor zoo menige verkwikking door God mij toch ook wel bereid, als er een zegen mocht worden ontvangen — als 't geloof werd gesterkt door de prediking des woords, — als zich meermalen de liefde betoonde en de belangstelling in Christelijken arbeid door soms groote giften zich uitsprak, giften voor armen, voor ouden, voor kranken,

Sluiten