Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn wil zal volbrengen en Zyn raad doet bestaan; die na duisternis zoo dikwijls het licht, en uit den dood het leven doet verrijzen. Als dan dit maar mag blijven : dat het woord, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, gepredikt wordt als een woord dat getrouw en alle aanneming waardig is. Dan voorzeker zal het ook blijken, dat Gods Woord zjjn kracht doet, dan zal Gods trouw worden gezien ; dan zal de blijdschap des heils worden gesmaakt — en wat mij zeiven betreft — al ware 't dan ook dat straks, na jaren, het eenige, dat aan mij zal herinneren, de naam zal wezen, die daar op het gedenkbord geschreven staat — zie, dan moge wat ik misdeed en waarin ik faalde, worden toegedekt; dan behoeft geen woord van lof of van eer te worden gesproken, zoo daar dit maar worde getuigd: ook hij heeft verkondigd het getrouwe en alle aanneming waardige woord : dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken.

Ik mag mijn arbeid hier niet besluiten, zonder een eerbiedigen afscheidsgroet aan u, zeer geacht Hoofd der gemeente, die zelf altijd toont zoo groot belang te stellen in de prediking van het Evangelie, in allen christelijken arbeid en in de bevordering van vroomheid en godzaligheid des levens. Ik dank u voor den steun, altijd van u ondervonden. Ik wensch u toe dat de Heer u en den uwen nabij zij en dat uwe gemeente moge groeien en bloeien en dit volk onder uw bestuur een goed en gerust leven moge leiden. Daartoe zegene de Heer ook u, Leden van den Gemeenteraad dezer stad. God zij ook in dezen uw licht en uw sterkte, en Zijn Woord zij u een licht en een lamp, de bron van ware wijsheid en van trouw in uw ambt.

Sluiten