Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd de vruchten zien van uw arbeid en schenke u ruimschoots zijn zegen.

Ik richt mij tot u, mijn ambtgenoot in deze gemeente, op wiens schouders nu dubbele arbeid zal rusten. De Heer sterke u daartoe en geve dat ge spoedig naast u een ambtgenoot zien zult, die aan verstand ervaiing paart, om met u het werk te doen, dat in deze gemeente zoo vol is van eigenaardige bezwaren en moeielijkheden. Het zij dan een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, wiens lust des harten het is den Christus Gods te prediken en Zijn Evangelie te brengen aan arme verloren zondaars.

Daartoe zult gij dan, broeders Ouderlingen en Diakenen, worden geroepen om in de openstaande plaats te voorzien. God zegene dan uwe pogingen ; laat er geen andere begeerte bij u zijn, dan een Dienaar des Woords te mogen vinden, die het Evangelie van Gods genade in Christus aan arme zondaren brengen wil, en die zelf dat Evangelie van ganscher harte lief heeft en gelooft. Mijn beste wenschen zijn met u, onder wie, gelijk onder de oud-kerkeraadsleden, ei velen zyn, die ik van harte mijn vrienden mag noemen, en die ik ook niet licht zal vergeten. God zij met u en de uwen.

Laat ik mij met een enkel woord ook wenden totu, onderwijzers onzer kinderen, wien ik de sterkte des Heeren en de wijsheid Gods toebid tol hun schoonen en veelomvattenden arbeid. Het was mij een groote blijdschap bij mijn catechetisch onderwijs altijd uwe medewerking en hulp te mogen ondervinden.

Mijn behoefte is het hier ook mijn dank uit te spreken aan de Besturen van verschillende Christelijke \ eieenigingen; mijn dank voor 't vertrouwen en den steun, altijd van u ondervonden. God zegene ook uw arbeid, dat die moge dienen tot heil der gemeente.

Sluiten