Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 7. Het Jodendom.

46. Schets in korte trekken den gang der voorbereiding van het Heil onder Israël, van Abraham tot op Cyrns!

47. Wat gaf Mozes, wat Josua aan het volk?

48. Welke had nu de normale ontwikkeling der Theocratie moeten zijn?

49. Wat was de beteekenis van profetie en koningschap?

50. Welke gevolgen had de ontaarding van Israël?

51. Hoe vervormde zich de Messias-verwachting?

52. Hoe was de toestand van het Joodsche volk in de volheid des tijds?

53. Wat weet gij van de drie richtingen onder de Joden?

54. Wat van de Samaritanen en van Manasse?

§ 8. Punten van aanraking lusschen het Jodendom en het Heidendom.

55. Wat was het gevolg der veroveringen van Alexander den Groote?

56. Wat verstaat gij onder de Diaspora?

57. Waar ontwikkelde zich hét Joodsche Hellenisme en wie had daarop inzonderheid invloed ?

58. Wat heeft het Christendom daaraan te danken?

59. Hoe ontsloten de Hellenisten aan het Christendom den, . toegang tot de Grieksch-Romeinsche wereld ? (Septuaginta).

60. In welke verhouding stonden de Joden uit 't Oosten tot het Palestijnsche Rabbinisme? {Talmud).

61. Hoe beschouwden de volken gemeenlijk de Joden?

62. Wat weet gij van de Proselieten?

*

§ 9. De volheid des tijds.

68. Wat verstaat gij onder de uitdrukking: de volheid des tijds?

Sluiten