Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 10. Jezus Christus, «le Heiland der wereld.

64. Geef eene korte schets van het leven van Jezus op aarde.

65. Welke berichten aangaande Jezus, niet op de N. T. geschriften gegrond, zijn u bekend?

OUDE KERKGESCHIEDENIS.

Stichting der Kerk, tot den tijd van Karei den Groote. (30—800).^ § 11. Inhoud, splitsing en afsluiting van de Oude K.-G.

66. Hoe werd het in Christus verschenen Heil der GriekschRomeinsche wereld medegedeeld?

67. In welke tijdvakken wordt de Oude K.-G. gesplitst?

68. Wat is van elk dezer beide tijdvakken het karakter?

EERSTE TIJDVAK DER OUDE KERKGESCHIEDENIS.

De Kerk der eerste drie eeuwen.

§ 12. De drie op elkander volgende eeuwen van dit tijdvak.

69. Welk karakter draagt de Apostolische tijd? Welk de Na-apostolischef Welk de Oud-Katholieke periode?

* § 13. De Zendingswerkzaamheid der Apostelen.

70. Welke dag is als de geboortedag der Christelijke Kerk te beschouwen?

71. Tot hoever werd het Evangelie uitgebreid door de eerste vervolging?

72. Waar predikte Philippus, één der zeven Diakenen?

73. Wat verrichtte Petrus te Caesarea?

74. Uit welke bestanddeelen vormde zich eene gemeente te Antiochië ?

75. Waar werkte Barnabas, de Leviet?

Sluiten