Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93. Waartoe werd Barnabas derwaarts gezonden?

94. Welke tweespalt veroorzaakten aldaar Joodschgezinde ijveraars?

95. Welke beslissing werd op het Apostel-concilie te Jeruzalem genomen?

96. Waartoe leidde het onderhoud van Paulus met de drie „zuilen der kerk"? (Gal. II : 1 —10).

97. Tot welke zwakheid verviel Petrus?

98. IIoo stond Jacobus de Rechtvaardige tot dit JodenChristendom? waardoor stierf het uit?

§ 16. Inrichting der gemeenten en tucht.

99. Hoe werd in de gemeente het algemeen priesterschap der geloovigen gehuldigd?

100. Wat zijn Charismata?

101. Waaruit ontsproot de noodzakelijkheid van het bestaan van gemeenteambten?

102. Waartoe diende de kerkelijke tucht?

103. Geef een nadere beschrijving van de genadegaven , in haar tweeërlei aard.

104. Wat zijn Presbyteri en Episcopi?

105. Wat Diakenen, Diakonessen en Evangelisten?

106. Hoe werden zij tot hun ambt gekozen en gewijd P

§ 17. Christelijk leven en cerèdicnst.

107. Wat was het groote beginsel des christelijken levenB?

108. Hoe bleek dit ten opzichte van het bezit der tijdelijke goederen?

109. Welke waren de drie zedelijke kankerziekten der oude wereld en hoe werden zij in en door de gemeente tegengegaan ?

110. Welke groote vlekken ontsierden • reeds spoedig de jeugdige gemeente?

Sluiten