Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188. Hoe ging het met hunne wederopneming ?

189. Wat zijn libelli pacis f

190. Welk karakter verkreeg onder de vervolgingen het christelijk leven1

191. Wat werd door de Christenen vermeden?

192. Hoe beschouwde men gebed, vasten, goederenbezit, huwelijk en ascese? Wat is een opus operatum?

193. Wie was de eerste anachoreet ?

194. Noem de vier deelen der kerkelijke boete.

7

§ 23. De Christelijke eeredienst.

195. Welke uitbreiding verkreeg in den na-apostolischen tijd de gemeenschappelijke Godsvereering ? Hoe waren de eerste vergaderplaatsen ingericht? Wat was de naam der avondmaalstafel? Waarom kwam men gaarne bijeen op de graven der martelaren? Wat noemde men hunne natalitia? Hoe beschouwde men de beelden? Welke symbolen werden gebruikt?

196. Wat is u bekend van den cyclus der feesten? Yan den dies stationum ? Yan de semi jejunia? Yan het Paaschfeestende quadragesima ? Van het Pinksterfeest? Yan den Hemelvaartsdag? Yan het Epiphaniënfeest? Van de vigiliae, of ?

197. Welke strijd ontstond over het Paaschfeest? Wat is nócaxx <rr»vpuiifiu.ov? Wat nxvxitxsiwv? Waarin verschilden in dezen de Klein-Aziatische en de westersche kerken ? Welke zijde hield Polycarpus , welke Anicetus ? Hoe stonden Polycrates en Victor hierin tegenover elkander? Hoe besliste het Concilie te Nicaea? Wie zijn Quarto-decimanen?

198. Wat weet gij van de Doopsbediening ? Bij wie werd het eerst besprenging toegelaten? Wat weet gij van het Vormsel? Wat van de sponsores en van den ketterdoop?

Sluiten