Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225. Welke bepalingen werden voor het huwelijk der geestelijken gemaakt?

226. Hoe ging het met de verkiezing, hoe met de verplaatsing der Bisschoppen?

227. Waar vond men bijzondere kweekscholen voor geestelijken?

228. Welke waren de vereischten, om Bisschop te kunnen worden ?

229. Welke nieuwe lagere ambten ontstonden destijds.

230. Welke was de verhouding tusschen de Chorepisoopi, Episcopi, Metropolieten en Patriarchen?

231. Hoe ontwikkelde zich het Primaat van den stoel van Petrus? .

232. Wat beteekent de naam Paus? wat zijn decretalia f wat is het pallium f

233. Wat weet gij van Leo I en van Gregorius I ?

§ 29. Het Monnikenwezen.

234. Tusschen welke standen in was de monnilcenstand geplaatst?

235. Wat zijn anachoreten f

236. Wat weet gij van den heiligen Antonius f

237. Wie was Pachomius, en hoe legde hij den grond tot het monnikenleven?

238. Wat is een archimandriet of abbas?

239. Wat is een coenobium, monasterium, mandra ?

240. Wie was Hilarion?

241. Welke deugden en welke gebreken bad het kloosterleven ?

242. Wat zijn pilaarheiligen '

243. A\ at deden Martinus van Tours en Johannes Cassianus in Gallië ?

244. Wat deed Benedictus van Nursia ?

Sluiten