Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 34. Strijd. in zake «1e Christologie.

281. Geef een korte schets van de geleidelijke ontwikkeling der leer aangaande den persoon van Christus.

282. Welke is de gang en de beteekenis geweest van den apollinaristischen strijd?

283. Hoe ontstond de nestoriaansche strijd? Wie was Nestorius? Wat deed in dezen Cyrillus?

284. Hoe "eindigde deze strijd op het derde oecumenische Concilie ?

285. Hoe verschilden de gevoelens van Nestor ius, Ci/rillus en Theodoretus onderling?

286. Waar is het Nestorianisme blijven voortleven?

287. Hoe ontstond de eutychiaansche strijd?

Hoe werd Flavianus, en hoe Leo de Groote in dezen twist gemengd?

Welken naam draagt het Concilie te Ephese gehouden in 449?

Hoe kwam het tot een nieuw oecumenisch Concilie, te Chalcedon?

Hoe luidde aldaar de orthodoxe geloofsbepaling?

288. Wat is het Symbolum Quicunque?

289. Wie werden monopliysieten genoemd ?

290. Onder welke klassen hadden zjj hunnen voornaamsten steun; en waar braken om hunnentwil onlusten uit?

291. Wat beoogde Keizer Justinianus I?

292. Welk lot onderging de formule: „God is gekruisigd"?

293. Hoe ontstond de drie-lcapittelstrijd?

294. Wat besliste het vijfde oecumenische Concilie te Constantinopel ?

295. Welken droevigen invloed hadden de monophysieten in Egypte?

296. Hoe kwam het monophysitisme in Abcsginië?

297. Wie was Jacob Zanzaltis? Wat zijn de Jacobieten?

Sluiten