Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298. Hoe ging het in dezen in Armenië?

299. Hoe ontstonden de monotlieleten?

300. Wat besliste het zesde oecumenisch Concilie te Constantinopel?

301. Wie zijn de Maronieten?

§ 35. Twisten over <le leer van zonde en genade.

302. Welke gronddenkbeelden waren tot hiertoe op dit stuk door alle kerkleeraars erkend?

303 Welk verschil begon echter allengs tusschen de Oosterschen en Westerschen te ontstaan?

304. Welk inzicht was Augustinus toegedaan?

305. Wat was het gevoelen van Pelagius?

306. Welk was de uitslag van den pelagiaanschen strijd?

307. Waar bleven synergisme en semi-pelagianisme stand houden?

308. Hoe dacht Augustinus aanvankelijk na zijne bekeering?

309. PToe kwam hij tot de loochening van alle synergisme in den mensch?

310. Hoe dreef hem dit tot de aanneming van de absolute praedestinatie-leei ?

311. Geef een schets van het stelsel van Augustinus? Wat is gratia praevenietis, gratia operans en gratia coöperans?

312. Wat is gratia irresistibilis, wat donum perseverantiae?

313. Wie was Pelagius?

314. Geef een schets van zijn stelsel.

315. Yerhaal het ontstaan en den gang'van den strijd, door Pelagius verwekt. Wie was Coelestius? Wie JHieronymus? wie Paulus Orosius? en wie Zosimus? Wat weet gij van de algemeene Synode te Carthago? Wat van Honorius en zijn sacrum rescriptum?

316. Welk onthaal vond het pelagianisme in het Oosten?

Sluiten