Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chazarus, zijne gemalin Irene? zevende oecumenisch concilie te Nicaea.)

Wat is Ti,u,yTix>i 7rpo(r>cvvt]ai$ in onderscheiding van \XTpsla,?

'363. Wat geschiedde onder Leo den Armeniër? (Theodorus Studita")

364. Wat was het einde van den beeldenstrijd na de regeering van Micliael Balbus en zijn zoon Theophilus?

§ 39. Christelijk leven en kerkelijke tuclit.

*

365. Wat was de eerste oorzaak van den achteruitgang van het christelijk leven?

366. Waaruit bleek desniettegenstaande de wereldoverwinnende kracht van het christendom?

367. Openbaart zich dit niet in vele edele vrouwen en moeders?

368. Hoe gaf de verslapping der kerkelijke tucht aanleiding tot het ontstaan van eene kerkelijke scheuring?

369. Hoe gaf de montanistische dweeperij en het vrijwillige martelaarschap aanleiding tot de donatistische tweespalt? Welke waren de grondtrekken van het donatisme ?

370. Hoe werd Constantijn de Groote in dezen twist gemengd?

Wat waren de circumcelliones ?

371. Wat deed Augustinus in dezen? Wat keizer Honorius? Hoe eindigde de donatistische scheuring?

372. Hoe ontwikkelde zich allengs het rechtswezen?

§ 40. Uitbreiding en beperking van liet terrein des Cliristendoins.

373. Waaraan was de nalatigheid der Grieksche Kerk ten opzichte van het zendingswerk toe te schrijven?

374. Wie maakte hierop een loffelijke uitzondering?

375. Door welke standen werd het Evangelie over de grenzen van het Romeinsche rijk gebracht?

Sluiten