Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

410. Welke steden waren in Duitschland uit oude romeinsche koloniën ontstaan?

Welke bisschoppen worden reeds in de 3de en 4de eeuw vermeld?

411. Waarmede begint de eigenlijke zending onder de Duitschers ?

412. Waarom werden de iersche zendelingen verdreven?

413. Wie stichtte het klooster St. Gallen ?

414. Wat weet gij van Eligius?

415. Wat van Winfried en Wilfried?

*416. Wat van Willebrord?

417. Geef een schets van het leven van Bonifacius.

418. Wat weet gij van de alleroudste geschiedenis der kerk in de Nederlanden ?

419. Door welke middelen bekeerde Karei de Groote de Saksen ?

§ 42. Geestelijkheid en Pausdom.

420. Welke was do verhouding tusschen kerk en staat, zoowel bjj de Germanen als in het Romeinsche Rijk?

421. Wat voerde Bonifacius in?

422. Hoe deelde Karei de Groote de leden der algemeene stendenvergaderingen in ?

Wie vormden de geestelijke stenden?

Konden zij in kerkelijke aangelegenheden besluiten

nemen zonder 's keizers goedkeuring?

423. Hoe en door wie werden de geestelijke ambten begeven ?

424. Waren de geestelijken verplicht tot krijgsdienst?

425. Hoe kwam het dat de geestelijke stand dikwijls uit lijfeigenen moest worden aangevuld?

• 426. Hoe werd het asylrecht der kerk beperkt?

427, Welke inkomsten had de kerk?

Sluiten