Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. Wat zijn de pseudo-isidorische decretalen?

20. Met welk doel werden zij verdicht?

21. Waar en wanneer zijn zij ongetwjjfeld vervaardigd?

22. Hoe werd de aartsbisschop van Mainz Primas van geheel Duitschland?

23. Wat wordt van pausin Johanna verhaald?

24. Wanneer heerschte de pornocratie?

25. Welke partij behield in de felle twisten der italiaansché grooten de overhand?

26. Welke was de verhouding tusschen Johannes XII en Otto I ?

27. Wat deed Otto III?

28. Hoe hield zich tegenover hem Si/lvester II ?

29. Hoe verkreeg Rome drie pausen tegelijk?

30. Wat gebeurde op de Synode te Sutry ?

31. Hoe was door Hendrik III de verhouding van keizer en paus geworden?

32. Wat deden de Cluniacensers en de Camaldulensers?

33. Wat was hun eigenlijk doel?

34. Wie was Hildebrand, en wat bewerkte hij?

35. Onder welken naam beklom hij den pauselijken stoel?

36. Welken strengen maatregel ten opzichte van de geestelijkheid zette hij door?

37. Wat deed hij later ten aanzien van de simonie en de investituur?

38. In welken strijd met Hendrik IV wikkelde hem dit?

39. Welke smadelijke vernedering getroostte deze zich?

40. Hoe werd later de stjijd tusschen keizer en paus hernieuwd ?

41. Geef de grondtrekken aan van Hildebrands voorstelling van het pausdom en van zijne verhouding tot de wereldlijke macht der vorsten.

Sluiten