Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42. Welk oordeel moet hierover geveld worden?

43. Hoe handelden de eerste opvolgers van HildebrandV

44. Wat viel onder TJrbanus II voor?

45. Hoe eindigde de strijd over do investituur? Wat werd bij het concordaat van Worms bepaald?

46. Wat was het streven van Arnold van Brescia?

47. Wat is het lot van dezen man geweest?

48. Wie begon den meer dan lOOjarigen strijd met de Hohenstaufen ?

49. Wat weet gij van Frederik I Barbarossa?

50. Wat geschiedde op de Bonkalisrhe velden?

51. Wat weet gij van Alexander 171?

52. Welke zegepraal behaalde deze in Engeland?

53. Wat gaf aanleiding tot den 3™ kruistocht? - Hoe verloor Barbarosjia het leven ?

54. Wat viel voor tusschen Hendrik VI en Paus (Zoelestinus?

55. Welk karakter had Innocentius III?

56. Hoe handelde hij, als voogd van Frederik, den zoon van Hendrik VI en Constantia?

57. Hoe gedroeg hij zich bij den twist tusschen Guelfen en Ghibellijnen?

58. Hoe wist hij zijn oppergezag in Engeland te doen gelden?

59. Waartoe dwong hij Philips August?

60. Hoe ging het met den kruistocht, waartoe hij had opgeroepen P

61. Wanneer hield hij het vierde Lateraansche Concilie?

62. Welke was de verhouding van den Hohenstaufer Frederik II tegenover het pauselijk gezag?

63. Wie was de laatste der Hohenstaufen, en welk was zijn uiteinde?

64. Hoe was, bij de zegepraal des pausdoms, de toestand der verschillende landen van Europa?

Sluiten