Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82. Door wien herleefde de strijd, na anderhalve eeuw?

83. Wat wenschte Keizer Constanlinus Monomachus?

84. Hoe werd het schisma een voldongen feit?

§ 48. De geestelijkheid in het Westen.

85. Hoe stond het reeds in de 10de eeuw met het /canonieke leven der geestelijkheid?

86. Wat is het onderscheid tusschen canonici saeculares en canonici regulares?

Hoe ging het allengs met deze laatsten?

87. Wat zijn praebenda, en waartoe gaven hun rijke inkomsten aanleiding?

88. Hoe trokken de bisschoppen bijna alle rechtsmacht aan zich en welke straffen legden zij op? Hoe ging het met de sendyerichten ?

89. Waardoor nam de Kerk ongeloofelijk in aardschen rijkdom toe?

90. Hoe stond het met de godgeleerde wetenschap bij de geestelijkheid ?

91. Welke strenge zederechters ijverden krachtig,, maar vruchteloos, tegen de verbastering van den clerus?

92. Welke gevolgen had het met geweld doorzetten van het coelibaati'

93. Waren alle geestelijken evenzeer bedorven?

§ 49. De Monnikenorden.

94. Wat mag men in dit tijdvak als de „ridderschap der ascese" aanmerken?

95. Wat gaf aanleiding tot het gedurig ontstaan van nieuwe monnikenorden ?

96. Welke waren de gewichtigste en invloedrijkste van deze?

97. Yoor wien vormden zij als 't ware een staand leger?

Sluiten