Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98. Hoe werden' zij door de pausen, de vorsten en het volk behandeld ?

99. Sedert wanneer vormden de monniken een bijzonderen geestelijken stand ?

Wat zijn leekebroeders ?

Onderscheidden dezen zich ook door kleederdracht ?

100. Wat gaf aanleiding tot de gespannen verhouding tusschen de monniken en de wereldlijke geestelijken?

101. Hoe smolten soms monniken- en ridderwezen tijdens de kruistochten in een?

102. Wat was ingeslopen in de kloosters der Benedictijnen? Wat deed Benedictus van Aniane?

Wat de abt Berno?

Wat deed de tweede abt van Clugny, Odo?

Waardoor verwierf deze congregatie, die in de 12de eeuw meer dan 2000 kloosters in Frankrijk had, een onmetelijken invloed?

103. Wie was de stichter van de orde der Cislerciensers? Waarin onderscheidde zich deze orde van de Clunia-

censers ?

Wat .deed Bemard van Clairvaux voor deze orde ? (Bernardijnen. Invloed?)

104. Welke zijn verder de voornaamste monnikenorden ? Wat weet gij van de Camaldulenserorde'i

Wat van de Karthuizerorde?

Wat van de Praemonstratenserorde?

Wat van de Karmelieterorde ?

105. Welke geestelijke ridderorden ontstonden er?

Wat is u bekend van de Tempelheeren?

Van de Johunnieters?

Yan de Duitsche ridders?

106. Wat zijn de Franciscanen en de Dominicanen1 (Innocentius 1IÏ.)

Wie was Franciscus van Assisi?

Wat deed Innocentius III?

Wat Honorius III?

Wat zijn fratres minor es of Minorieten?

Sluiten