Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242. Wat deden de poolsche hertogen ten aanzien van de Pommeren ?

243. Hoe kwam het christendom naar Lijfland?

Wat deed de kanunnik Meinhard?

Wat Berthold van Loccum ?

Wat Albrecht van Buxhüwden?

244. Hoe kwam het christendom naar Esthland en Koerland?

245. Wat werd gedaan tot bekeering der Pruisen? Wat wedervoer den monnik Druno?

246. Wat was er van de macht en den luister van een christelijk-tartaarsc/i rijk, ten Noorden van China, door den z.g. presbyter Johannes geregeerd?

247. Hoe stond het onder Dscliingiskhan bij de Mongolen? Wat deed onder dezen later Willem van Bugsbroek?

248. Hoe ging het met het Evangelie in China?

249. Wat geschiedde ter bekeering van de Mohammedanen ?

TWEEDE TIJDVAK VAN DE GESCHIEDENIS DER KERK IN DE MIDDELEEUWEN.

Van Bonifaeius VIII tot de Kerkhervorming. 1294—1517.

§ 61. Het Pausdom.

250. Hoe stond het met het pausdom , toen Bonifaeius VIII den heiligen stoel in bezit nam?

251. Wat gaf den eersten geweldigen schok aan de opgevoerde macht van het pausdom?

252. Wat weet gij van het pauselijk schisma?

253. Van welk karakler was Bonifaeius VIII?

Wat deed hij de Colonna's aan?

Wat weet gij van zijn geschil met Philips den Schoone van Frankrijk?

254. Waarheen verlegde Clemens V den pauselijken zetel?

Sluiten