Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 64. Aflaat, kerkelijke tucht eu inquisitie.

279. Waardoor kreeg bet aflaatstelsel eene aanmerkelijke uitbreiding?

280. Wat deed Bonifacius VIII in het jaar 1300?

281. Waarom werd het aantal jubeljaren door latere pausen vermeerderd ?

282. Welken jammerlijken invloed had de aflaathandel?

283. Welke banvloek werd over de ketters uitgesproken en telkens voorgelezen ?

284. Waarmede had de inquisitie nog altijd de handen vol? Wat is van de Spaansche inquisitie meldenswaard? Wat is een auto da féf

285. Wat is de malleus maleficarum?

§ 65. Volksgeest, eeredienst en kunst.

286. Waardoor nam de invloed der kerk op het volksleven aanhoudend af?

287. In hoe verre bleef er ontzag voor de kerk?

288. Waardoor werden de godsdienstige ernst en de teederlieid des volks verzwakt?

289. Welk gevaarlijk karakter nam het bijgeloof aan?

290. Uit welke teekenen sprak het dagen van een nieuwen tijd?

291. Wie bevorderden het prediken in de landstaal?

292. Hoe ging het met het duitsche kerklied?

293. Welke nieuwe feesten ter eere van Maria ontstonden?

294. Wat was het festurn rosarii Mariae?

295. Hoe stond het destijds met bouw- en schilderkunstP

§ 66. Scholastiek en Mystiek.

290. Hoe werd de strijd der Scotisten en Thomisten over de onbevlekte ontvangenis van Maria beslist?

Sluiten