Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338. Wat werd er naderhand van de bezworen vergunningen?

339. Hoe ontstonden later uit de verstrooide Thaborieten de boheemsclie of moravische broeders 1 Vanwaar de naam Grubenheimers ?

340. Wat weet gij van Wessel Gansfort uit Groningen? Wat zeide Luther van hem?

341. Wat is u bekend van Hiëronymus Savonarola, den profeet van Florence?

Door de lezing van wiens schriften was hij gevormd? Welke tweeërlei hervorming smolt bij hem inéén? Hoe gedroeg zich Alexander VI tegenover hem? Wanneer trof hem de pauselijke ban?

Welk einde nam het met hem?

§ 09. De Humanisten.

342. Hoe stond het in de middeleeuwen met de kennis der klassieke literatuur ?

343. Door welke aanleiding herleefden die stadiën met nieuwe kracht?

Wat weet gij van de bjjeenkomst van Grieken en Italianen op eene vergadering te Florence in 1489 ? Welken invloed had de verovering van Constantinopel door de Turken in 1453?

344. Waar vonden toen vele byzantijnsche geleerden een toevlucht?

345. Welke uitvinding werkte de verbreiding der klassieken en hunne beoefening destijds zeer krachtig in de hand?

34G. Gaf dit ook het aanzijn aan eene nieuwe richting?

347. Wat verstaat men onder het humanisme?

348. Hoe werd alras de verhouding van dit humanisme tot het christendom en de kerk?

349. Welk gevolg had het vlijtig bezoeken der italiaansche academiën door de studeerende jongelingschap ook van andere lauden?

350. Welken invloed oefende de herleving van de studiën der klassieke oudheid in Duitschland?

Sluiten