Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

351. Wie waren Bessarion en Gemistius Fletho?

352. Wat volgde na 1453?

353. Wat is heidenschc ivereldbescliouiving ?

354. Welk gezegde werd aan Leo X in den mond gelegd?

355. Wat is u bekend van Budolf Agricola?

356. Wat weet gij van Johannes Eeuchlin?

357. Waaromtrent verwierf hij zich vooral groote verdiensten?

358. Wat weet gij van zijn strijd met Pfefferlcorn?

359. Wat zijn de epistolae obscurorum virorum, en wanneer verschenen zij ?

Wat werd er in behandeld?

Wat deden de monniken, toen zij ten laatste bespeurden , hoe zij in dezen gedwaald hadden?

Welk aandeel had Crotus Rubianus aan deze brieven? Hoe trad Ulrich van Hutten op?

360. Wat is u van Desiderius Erasmus bekend?

Wanneer, en waar is hij geboren?

Hoe was zijne opleiding, en waardoor ontging hij het kloosterleven?

Hoe leefde hij verder voor de wetenschap?

Welke zijn zijn belangrijkste geschriften?

Is zijn arbeid ook te stade gekomen aan de pogingen tot hervorming?

Was hij een humanist, gelijk" Ulrich van Hutten? Wat ontbrak hem om inderdaad hervormer te zijn?

361. Waarin gingen humanisme en reformatie samen?

Hoe verschilden zij, zoowel ten aanzien van de oorzaak, waarom zij zich tegen de verbastering der kerk verzetten, als ten opzichte van de gedragslijn, die zij daarbij volgden?

Wat zou een hervorming van de kerk hebben opgeleverd , bijaldien het humanisme alleen die had tot stand gebracht ?

Welke voordeelen trok de rechte hervorming uit de herleefde beoefening der klassieken?

Sluiten