Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80. Wat stonden de hervormden nu toe?

81. Welke uitwerking had de thans volgende contra-reformatie ?

82. Wat is het formeele, en wat het materiëele beginsel der hervorming?

Waar trad meer het eerste, en waar meer het laatste op den voorgrond?

Hoe stond de luthersche, en hoe de zwingliaansche hervorming tot de Heilige Schrift?

Waarvan beschuldigden beide richtingen wederkeerig elkander?

Hoe dachten beide verschillend over de sacramenten, de werking van den Heiligen Geest, enz.?

Welke opvatting van de praedestinatie-leer was Zwingli toegedaan ?

§ 75. Luther's privaat* cu openbaar leven en »le theologische twisten, in welke hij gewikkeld werd.

83. Wanneer verliet Luther het klooster, en begaf hij zich in het huweljjk? met wie?

84. "Hoe leefde hij in zijn huiselijken kring?

85. Waardoor bleef hij een ongeëvenaarden invloed op de uitbreiding en bevestiging der hervorming uitoefenen?

86. Waardoor werkte hij op alle klassen des volks'?

87. Wat deed hij voor het kerklied?

88. Wat voor het onderwijs?

89. Hoe handelde hij bij het zuiveren van den eeredienst?

90. Welke zijn de voornaamste theologische twisten, in welke hij gewikkeld werd ?

91. Wat joeg Hendrik VIII tegen hem in het harnas?

92. Wat wikkelde hem in een strijd met Erasmus?

93. Hoe handelde Karlstadt te Orlamunde?

Welke avondmaalsleer predikte hij?

Wat deed Luther te Jena?

Wat wedervoer hem te Orlamunde?

Wat deed Karlstadt in Zwitserland?

Sluiten