Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94. Wat is liet gevoelen van Luther omtrent de ware tegenwoordigheid van Christus' lichaam en bloed in het brood en den wijn bij het avondmaal?

95. Welke tegenredenen stolde Karlstadt daartegenover?

96. Hoe verklaarde Zwingli de inzettingswoorden des avondmaals ?

97. Hoe Oecolampadius ?

§ 76. l>e duitsclie hervorming in (le jaren 1529 en 1530.

98. Welk «en ander aanzien hadden de zaken op den nieuwen rijksdag te Spiers in 1529?

Yan waar de benaming „protestanten"?

99. Wat zocht Philips van Hessen thans te bewerken? Wat weet gij van het colloquium te Marburg?

100. Wie vergaderden op liet Convent te Scliwabach?

Welk was het lot der 17 schwabachsche artikelen ?

101. Wat viel óp den Rijksdag te Augsburg, in 1530, voor? Wat had de keizer zicli voorgesteld, dat op dezen rijksdag geschieden zou ?

Waartoe strekten de torgausche artikelen? Wie vergezelden den keurvorst op dien rijksdag ? Hoe ontstond de augsburgsche confessie?

Welke moeieljjkheden legde de keizer aan het voorlezen daarvan in den weg?

Welken indruk maakte de confessie?

Wie stelden een confutatie-geschrift op? Wat verklaarde hieromtrent de keizer?

Welk hard besluit werd thans genomen tegenover de protestanten?

Wat was het lot van de apologie der augsburgsclio confessie ?

Wie was daarvan de opsteller?

§ 77. I)e duitsche hervorming, van 1530 tot 1555.

102. Hoe ontstond het smalkaldisch verbond?

Sluiten