Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154. Welk was het lot der hugenoten onder Hendrik III, Hendrilc IV en Richelieu?

Wat is het edict van Nantes? Wat het genade-edict van Nimes ?

155. Hoe ging het in de Oostenrijksclie erflanden met de reformatie ?

156. Hoe in Spanje cn Italië?

§ SO. l»e Hérvorining in de Nederlanden.

157. Hoe was in de Nederlanden de bodem bewerkt voor liet ontvangen van het zaad der Hervorming?

Welke stichtelijke lectuur, in de 16e eeuw in ons land verbreid , is u bekend ?

Welken invloed had de arbeid van de broeders des gemeenen levens?

Wat weet gij van Honius, en van Angularius? Hoe werkten de rederijkers op den volksgeest?

158. Welke houding nam Karei V aan tegenover de hervormingsbeweging in de Nederlanden?

Wie waren de eerste nederlandsche martelaren? Hoe werd gebruik gemaakt van het jus-de non evocando?

159. Hoe trad het anabaptisme in de Nederlanden op? Welken invloed had Menno Simons op de anabaptistische beweging?

160. Wat zijn de vluchtelingen-kerken? Waar werden "zij gevormd ?

Wat weet gij van de nederlandsche kerk te Londen? Hoe beschouwde de synode van Embden de uitlandsche kerken ?

161. Hoe werkte het calvinisme op de reformatorische beweging in de Nederlanden?

Noem blijken van den invloed, dien Calvijn had op dc

reformatorische strooming in ons land.

Kent gij mannen van beteekenis, die de reformatie

in deze landen steunden", hoewel niet in calvinistischeu

geest?

kurtz-, Hxaminatorium in de Kerkgeschiedenis. 5

Sluiten