Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192. Door wien ontving de russische kerk een eigen patriarch ?

§ 80. De roeinscli-katliolieke kerk.

193. Welken zijdelingschen invloed oefende de hervorming op de roomsche kerk uit?

194. Wat werd op het concilie van Trente ten aanzien van de reeds aangenomen dogmen beslist?

195. Waarop legde het pausdom zich voortaan toe?

196. Konden de bestaande monnikenorden het pausdom niet meer voldoende steunen.

197. Waartoe werd de Jezuiëtenorde gesticht?

198. Welke andere orden ontstonden naast haar?

199. Wat gaf aanleiding tot de herleving van het roomsehe zendingswerk?

Wat is de congregatio de propaganda fide ?

200. Welke maatregelen werden genomen ter instandhouding van het trentsche leerstelsel?

201. Wat weet g|j van het ontstaan en het karakter van de Jezuïetenorde ?

202. Wat is u bekend van de Theatinen,

de Capucijnen,

de Urselinen,

de priesters van het Oratorium,

de Maurinen,

de Piaristen,

de orde van het bezoek onzer lieve Vrouw?

Welke orden stichtte Vincentius van Paula?

203. Welk zendingswerk verrichtte Frans Xauerius in Oost• Indië en Japan?

204. Hoe werd zijn arbeid in Japan door de Jezuïeten voortgezet?

205. Waardoor werd der zending de weg ook naar China gebaand?

Sluiten