Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288. Wie was Alexander Comrie?

Liet het kerkelijke gezag alle waken voor de rechtzinnigheid varen?

289. Welke vereenigingen en maatschappijen traden op, aan alle beslist gereformeerd standpunt vreemd ?

Welke naamsverandering had, op kerkelijk terrein, in ons land plaats?

Wat weet gij van de invoering der nieuwe psalmberijming? wat van die der Evangelische gezangen?

290. Welke gevolgen had het wegvallen van den staatssteun voor de gereformeerde kerken en hare predikanten ?

291. Hoe werd, in 1813, Willem I's komst op den vaderlandschen bodem begroet?

§ 101. Kerkelijke zin en kerkelijk leven.

292. Was niet ook in dit tijdperk nog veel gehechtheid te vinden aan het oude kerkelijke geloof?

293. Ontstond door het gemeenschappelijke gevaar ook toenadering tusschen weldenkende katholieken en protestanten ?

294. Welken invloed oefende bisschop Sailer te Regensburg ?

295. In welke landen drong de duitsche verlichting door?

296. Wat geschiedde in Engeland, en elders, voor zending en bijbelverspreiding ?

297. Werd ook in ons vaderland de arbeid der zending behartigd ?

Derde tijdperk. (1814—1904.)

§ 102. Het karakter vtsn «lil tijdperk.

298. Welken invloed had het afschudden van hot fransche juk op den godsdienstigeu toestand der europeesche volken?

299. Welk karakter vertoont dit geheele tijdperk op godsdienstig gebfed

Sluiten