Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 34- (O. B. S.)

Jezus, dat Uw heilig leven, Gansch van alle vlekken vrij, Ons, en ieder van Uw strijders, Tot een ernstig voorbeeld zij!

Sluit onz' oogen voor het kwade, , Doe ons met een vasten wil, Al wat lieflijk, al wat rein is Zoeken, nederig en stil.

Maak ons spreken, als het Uwe, Vriend'lijk, rein en waar altijd; Zoo moog' al ons leven toonen, Welk een vriend Gij voor ons zijt.

Met zoo menig medestrijder, Rein door U, van hart en hand, Mogen w' eeuwig U aanschonwen In het hemelsch Vaderland!

No. 35. (Gez. 62.)

Heiige Jezus! mij ten leven, Ter heiligmaking mij gegeven,

Hoe. heerlijk zijt G' in heiligheid!

Hemelsch voorbeeld! al de luister Van Englenheiligheid wordt duister,

Bij 't licht van Uwe heiligheid;

Sluiten