Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst in zijn optreden in het heiligdom der familie;

dan in zijn werk op dat levensterrein;

eindelijk in de noodzakelijkheid zijner verbanning uit den kring des gezins.

I.

Het optreden van den Alcohol in het heiligdom der familie, trekt dus in de eerste plaats onze aandacht.

Ik zeg met nadruk: „zijn optreden in den kring des gezins", en ik zeg niet: „zijn optreden in de wereld", — — want de eerste oorsprongen van den Alcohol liggen in een geheimzinnig duister gehuld, en men weet eigenlijk niet waar hij ontstaan, of moet ik zeggen: waar hij ontdekt is.

Er zijn tal van verhalen in omloop over de uitvinding van het „brandende water" of „vuurwater", zooals het reeds vroeger werd genoemd; en het is merkwaardig, hoe men in al die overleveringen steeds verband heeft gezocht tusschen den Alcohol en de zonde.

Zoo heeft men beweerd, dat de druif, waaruit do bedwelmende drank wordt gemaakt, niets anders zou zijn dan de vrucht van den verboden boom der kennis des goeds en des kwaads, en dat dus door de druif, d.i. door den drank de zonde in de wereld en onder de menschengekomen zou zijn.

Ook heeft men beweerd, dat de naam „Alcohol" afgeleid moet worden van twee Arabische woorden: „al" on „ghole", wat beteekent: „de Booze". Want — zegt het verhaal — toen de Arabieren voor het eerst iemand zagen, die onder den invloed van een bedwelmenden drank was geraakt, meenden ze, dat met het vocht de duivel in hem gevaren was, een vloeibare duivel, en, in groote schrik riepen ze uit: „Al ghole! Al ghole!" d.i.

Sluiten