Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Maar gij weet wel, dat het er zóó ,niet meê staat; ge weet wel, dat het geen losse gevallen zijn in enkele families! Doch er is haast géén familietent van óénigen omvang; er is althans haast geen enkel geslacht, of er is er één bij, waarover men „sst!" zegt, — één, dien men het liefst verstopt, zooals Sem en Jafeth hun vader verstopten!

Ga het maar eens na in uw eigen familie!

Neen, zelf telt ge niet meê, maak u maar niet ongerust! Sla u zeiven maar over, daar gij zelf nooit drank hebt geproefd, en dus ook nooit onder het kleed hebt gelegen, onder die liefde, die alles bedekt! Maar is daar in uw f amilie geen vader, geen broeder, geen oom, geen neef, zelfs geen héél verre verwant, waaraan ge niet goed zonder schaamte kunt denken, en waarvan ge bij u zeiven zegt: „Blij, dat hij niet hier in de stad woont!"

Is daar in héél uw geslacht, noch onder de levenden van uw geslacht, noch onder de dooden, niemand, dien ge heimelijk telt onder de droeve slachtoffers van den bedwelmenden drank?

O, gezegend het huis, waar dat schrikkelijke dekkleed van geslacht tot geslacht aan den spijker blijft hangen!

En welgelukzalig de woning, waarin nooit een lid des gezins is binnengestrompeld, met wagge^ lende knieën en met zich medebrengend den Alcohol-vloek!

II.

We willen nu, in de tweede plaats, den Alcoholvloek in verband met het huiselijk familieleven nader. bespreken.

Nadat we eerst een en ander hebben vernomen omtrent het optreden van den Alcohol in het

Sluiten