Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, on hóóg hef ik het glas in deze vergadering op, — om haar te toonen wat al leed er voor het familieleven uit den drankbeker opwelt, of ten minste opwellen kan.

Ik hef dan het glas op, en mèt dat glas toon ik u reeds aanstonds de schijnbaar onschuldige oorzaak, waardoor de huiselijke zin verstoord wordt. Dat is het getuigenis der ervaring, al is het niet het getuigenis, dat de alcohol van zich zeiven geeft. Zelfs meldt hij zich aan als een brenger van allerlei goeds.

Maar wees op uw hoede, want hij meldt zich aan onder een valschen naam en met valsche beloften.

Hij dient zich aan als pijnverdrijver, die allo tranen van onze oogen af wisschen zal; als vreugdebrenger, die onzen mond met lachen en onze tong met gejuich zal vervullen; als trooster in ons huiselijk leed, die ons de zorgen des levens niet slechts voor een tijd doet vergeten, maar ze ook wezenlijk opheft; — en als men dat alles hoort, dan zou men geneigd zijn te zeggen: „de drank is onmisbaar in ons huiselijk leven; hij zal er ons voor bewaren om, elders dan thuis, verhooging van onze vreugde en leniging voor onze pijnen te zoeken; en we heeten hem welkom als kweeker van den oud-hollandschen hui selijken zin!"

Maar wees op uw hoede, de drank is een valschaard, die niet doet wat hij zegt. Hield hij woord, dan zou het huiselijk leven daar het meest moeten bloeien, waar hij het trouwst wordt geëerd. En is dit nu zoo? Het is er verre vandaan!

Waar de alcohol ingehaald wordt, daar vermindert de huiselijke zin, en daar neemt do uithuizigheid toe, zooals we trouwens allen in onze eigen omgeving wel zien.

Wie zijn het toch, die de onaanzienlijke kroegen bevolken en ook de mooie café's?

Sluiten