Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorspoed vertegenwoordigd wordt door zulk een vervaarlijke som !

Men heeft de volgende becijfering gemaakt om éénig denkbeeld te geven van den voorspoed, die door die som vertegenwoordigd wordt: indien er in het midden van ons vaderland een zelfwerkende automaat kon opgesteld worden, gevuld met enkel rijksdaalders tot het bedrag, dat in één jaar aan bedwelmenden drank verspild wordt, weet ge dan, hoe vaak die automaat een rijksdaalder van zich zou moeten geven om ledig te worden? Elke halve seconde zou dan een behoeftige bij de gleuf kunnen komen om in zijn ledige hand een rijksdaalder op te vangen, uur aan uur, dag en nacht, het geheele jaar door! Of, om het anders te zeggen: een heirleger van 300.000 behoeftigen zou men kunnen helpen aan een vast weekgeld van ƒ 10. — per hoofd, indien men den drank slechts liet staan, d.w.z. zonder dat het iemand ook maar één cent behoefde te kosten!

En daarom zeg ik dat, indien iemand den alcohol nog duldt in zijn huis, hoe weinig hij er ook van moge gebruiken, hij toch niet kan ontkomen aan deze vreeselijke aanklacht: dat hij in gemeenschap staat met een vijand, die menig gezin tot den bedelstaf heeft gebracht.

En was het alléén maar stoffelijke ellende: doch er is meer! Want zie, nogmaals hef ik het glas voor deze vergadering op, en mèt dat glas toon ikude bron van de zedelijke en geestelijke verarming van ons oudtijds, óók in dit opzicht, zoo krachtige volk. Het is toch bekend, dat de alcohol de huisgezinnen niet slechts van hun tijdelijke have berooft, maar dat hij ons aantast in ons innerlijk, zedelijk wezen: de teederheid van ons gemoeds-

Sluiten