Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven stompt hij af; wat edel en groot is, als toewijding en zelfverloochening, vreet hij weg; hij verslapt onzen wil; hij verzwakt ons weerstandsvermogen; hij verlamt onze zelfbeheersching, en zóó verbreekt hij de remketting, waardoor onze booze hartstochten anders in bedwang worden gehouden.

Reeds No ach verloor uit het oog den eerbied; dien hij verschuldigd was zoowel aan zich zelf als aan de zijnen; en in hèm is het reeds zichtbaar welk een verlangede, démoraliseerende werking de alcohol heeft op ons innerlijk leven. Beter nog is het zichtbaar in den dronkaard, die zich onvoorwaardelijk aan den drank heeft overgegeven. Hoor slechts naar de taal, die hij uitslaat, naar zjjn schaamteloos vloeken, naar zijn erbarmelijk spotten met al wat heilig en groot is! Maar het allerbest is de moordende werking van den alcohol op het zedelijk leven des menschen te zien bij hen, die de volkomen willooze slaven van den drank zijn geworden, die móeten drinken, al willen zij niet, en die geheel en al door hem worden beheerscht, haast zou ik zeggen: door hem worden bezeten! Daar worden gruwelen van wreedheid verhaald, die gepleegd zijn door van nature zachtmoedige menschen in aanvallen van delirium tremens. Slechts enkele voorbeelden noem ik:

Daar wordt verhaald van een jongen man, die zijn eigen vader en moeder geslacht heeft, hun het hart uit het lijf heeft gesneden en dat heeft verslonden!

Daar wordt verhaak! van een vader, die plotseling aangegrepen werd door de gedachte, dat hij zijn kind moest vermoorden, en die in het holle van den nacht uit zijn bed vloog, zich op zijn aangezicht wierp, en schrccwdo: „O. God,

Sluiten