Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegen en stellen wij ons voor, dat die 120 millioen,

grootendeels door den Nederlandschen werkman uitgegeven voor alcoholische dranken, door hem werden besteed voor voeding, kleeding, dekking, woning en onderwijs. Hoe zoude de koopkracht der gezinnen stijgen! Als men het gezin — zooals dit gewoonlijk gedaan wordt — op 5 personen gemiddeld schat, kan men rekenen dat er een millioen gezinnen in Nederland zijn en er dus ƒ120 per gezin en per jaar wordt verdronken aan sterken drank en bier. Nu zouden deze ƒ120 wel niet geheel aan het gezin ten goede komen, als het drankgebruik ophield. In plaats van den accijns op sterken drank en bier zouden weer andere belastingen geheven moeten worden. De accijns op drank kunnen wij op + ƒ261) per gezin stellen, op bier en wijn + ƒ3, zoodat er ƒ29 van de ƒ120 af moet en elk gezin gemiddeld op ƒ91 meer ter vervulling in de dagelijksche behoeften zoude kunnen rekenen.

Voert men hiertegen aan, dat het verdwijnen van den drankhandel alle menschen, werkzaam in de productie en den verkoop ervan, broodeloos zoude maken, zoo kunnen wij hier dadelijk op antwoorden dat aan den anderen kant alle leveranciers van onmiddellijke levensbehoeften hnn debiet sterk zouden zien stijgen.

Zoo heeft men in de Verbodstaten in N. Amerika — op de quaestie van uitvoering of ontduiking dezer wetten gaan wij hier verder niet in; er is blijkbaar altijd genoeg gevolg aan de wetten gegeven om een merkbaar verschil in de samenleving te veroorzaken — telkens na de verdrijving der tappers, een vraag naar kleermakers, schoenmakers, bakkers enz. waargenomen. 2)| In het klein vinden wij iets dergelijks in een dorpje (Spijkenisse) in ons vaderland, waarvan ik ver-

i). In liet Jaarboekje voor Drankbestrijding van 1906 kunnen wij zien dat de accijns op gedistilleerd in 1904 bedroeg /'26.186.— Voor bier en wijn zijn de laatste cijfers over 1903. Wijnaccijns bedroeg toen' /'1.773.300; bieraccijns ƒ 1.319.000. Gemiddeld gaf elke Nederlander in 1903 /'5.50 aan alcohol-accijns uit.

o). Men leze hieromtrent de brochure: „Oefenen Verbodsicetten werkelijk kracht uit?"

Sluiten