Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meld zag, dat het 2 tappers armer (?) en 2 bakkers rijker werd. Ditzelfde op grootere schaal zoude een eenigszins verhoogden levensstandaard kunnen geven.

En dan de ongeveer tien millioen aan wijn *) uitgegeven hoofdzakelijk door de meer gegoeden, hoeveel productiever zouden die kunnen worden aangewend! Indien de Christelijke wijnverbruikers hun dagelijksch glaasje eens lieten staan, en hun feestglaasjes er bij, en het geld hierdoor gewonnen aan de uitwendige zending gaven, dan waren de tekorten onzer Zendingsvereenigingen spoedig gedekt,

En verder, hoe heerlijk zoude dit geld - ook van de niet-Christenen — gebruikt kunnen worden voor het bevorderen van kunst, het steunen en oprichten van volksleeszalen, arbeiderswoningen, coöperatieve vereenigingen, enz. enz.

Maar wij zijn er nog niet, indien wij alleen de gelden rekenen, die opzettelijk aan Bacchus wordeu geofferd. Er is zooveel dat indirect op zijne rekening komt.

Armenzorg en inwendige zending, hoe zouden deze voor drie vierden vervallen indien de drank er niet was. Aan armenzorg werd in 1901 in ons land uitgegeven ruim twaalf millioen. Hieronder is begrepen de Gemeente, de Burgerlijke, Gemengde, Kerkelijke en Particuliere Armenzorg. Ook de verzorging van onvermogende krankzinnigen en zieken is hieronder begrepen. 2).

Als de drank er niet was, zoude zeer veel bedeelingen vervallen, want al steunen de kerk noch de vereenigingen bepaalde dronkaardsgezinnen, toch is de oorzaak van armoede in de bedeelde gezinnen dikwijls indirect aan drankgebruik te wijten. Vervielen al deze gezinnen, dan zouden de ruim 12 millioen die nu ge-

'). Pyttersen Staatsalmanak geeft aan 88.681 H. L. veraccynsden wijn in 1903. Als men de liter op f 1.10 schat — eene raming die zeker te laag is - verkrijgt men /"9.754.910, jaarlijks aan wijn uitgegeven.

2). Zie Pyitebskn- Staatsalmanak 1906. bladzijde 707 waarin de uitgaven der verschillende instellingen van Armenzorg duidelijk zijn vermeld.

Sluiten