Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaastmeer. Als eenmaal een wet, die de plaatselijke keuze toeliet, werd ingevoerd, zouden misschien meer dorpen, dien vloek uit hun midden willen verbannen. De goede resultaten daar verkregen zouden ook grootere plaatsen jaloersch maken en zoo zoude langzamerhand ons volk gewonnen kunnen worden voor het denkbeeld, dat de kroeg als gelukverstoorster verbannen moet worden. Een plotseling opzweepen der publieke opinie door de geheel-onthouders in de eene of andere plaats — hoe verleidelijk dit werk op het oogenblik toeschijne — heeft zijne groote bezwaren, getuige Noorwegen, waar de beweging tegen de „Samlags" telkens afneemt.

Nuchter en kalm moet ons volk de nuchterheid te gemoet gaan. Rustige, gestadige arbeid, die ware over tuiging kweekt, geldt hier meer dan de opwelling van een oogenblik. Maar wel mogen wij aangeven in welke richting onze vurige wenschen uitgaan.

Met de afschaffing der kroegen ga van zelf gepaard het oprichten van drankvrije lokalen, volkskomehuizen en logementen, schaftlokalen, kofflewagens en verder alle gelegenheden waar men goedkoop alcoholvrije dranken kan verkrijgen.

Arbeidsduur.

Evenals het alcoholisme eene zaak is van den lateren tijd, zoo zijn ook de lange arbeidsdagen eene nieuwigheid van onze eeuw. Indien er dus onder de lezers eenigen zijn, die met smachtend verlangen den goeden ouden tijd mochten betreuren, dan is verkorting van arbeidsduur een maatregel, die in hun kader past, mits zij maar reactionnair genoeg zijn, maar ver genoeg teruggaan.

In 1600 was 9 uur het maximum van den arbeidstijd, een 8-uren-dag zoude toen niets bijzonders geweest zijn. In 1765 waren in de mijnen van Schotland de werktijden 6, 7, hoogstens 8 uur.

Met de machines werden de lange werktijden in-

Sluiten