Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te bevelen is, voor allen die in het vraagstuk belang stellen. Mr. Den Tex stelde een enquête in bij zeer verschillende personen. Van de 39 meeningen van personen — meest werkgevers — die uit de praktijk konden oordeelen waren er slechts 2 die op eene toeneming van drankmisbruik bij verkorting van den arbeidsdag wezen; 22 meenden dat de kortere uren geen invloed op het drinken hadden, 15 deden uitkomen dat het drankmisbruik door dien maatregel was afgenomen.

Ik schrijf hier een paar der antwoorden over, in de hoop dat mijne lezers zich het boek zullen aanschaffen, om over het geheel te kunnen oordeelen.

De Heer P. G. Van Schermbeek, toenmalig directeur der Koninklijke Tapijtfabriek te Deventer, schreef: „De verkorting van den werktijd heeft voor den werkgever geen ongunstig resultaat opgeleverd. Er wordt geregelder gewerkt en in korten tijd meer afgedaan. De kortere werktijd heeft zoowel in als buiten de fabriek het drankmisbruik doen afnemen en het gehalte van het werkvolk verbeterd. Daar wij veel vrouwen en kinderen in dienst hebben, dagteekent deze verbetering reeds van de invoering der Arbeidswet ....

Het voornaamste tijdverdrijf, in de vrijgevallen uren is wandelen, visschen, huiselijke bezigheid en voor eenigen, het bebouwen van gehuurden grond.

De invloed van den verkorten arbeidsdag op de geestelijke en de lichamelijke ontwikkeling der arbeiders doet zich natuurlijk langzaam gevoelen. Daaromtrent kan ik nog niets wetenswaardigs mededeelen uit eigen ervaring."

De Heer M. Warendokf, fabrikant te Utrecht: „De werklieden op mijne fabriek werken nimmer later dan 's avonds 6 uur. Hoogst zelden heb ik mij te beklagen, dat één hunner misbruik van sterken drank maakt. Ook heb ik niet kunnen bemerken, dat op andere fabrieken, waar de arbeid vroeg eindigt, toeneming van het gebruik van sterken drank het gevolg is. Integendeel geloof ik dat bij laat- en overwerk

Sluiten