Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls gebruik en ook misbruik van sterken drank wordt gemaakt."

Uit Engeland en Australië worden in ditzelfde geschrift veel sterker voorbeelden van vermindering van drankgebruik bij korten, werktijd vermeld. In Londen en in den staat Victoria zijn de tappers groote vijanden van den acht-uren-dag. In Victoria wordt het aantal vakken waarin een acht-uren-dag regel is, elk jaar grooter, terwijl de statistiek een gestadig afnemen van het alcoholgebruik per jaar aanwijst. De productiviteit is er enorm, de huiselijkheid sterk ontwikkeld, terwijl de kroeg hoe langer hoe minder door de arbeiders wordt geduld.

Opmerkelijk is de nadruk, die in vele antwoorden gelegd wordt op het herstelde familieleven, dien grootsten zegen van den werkman.

Hierbij wensch ik ook nog even op te merken, dat waar Wij , als Christenen, aan het godsdienstig, het geestelijk leven, zoowel voor het individu als voor het gezin, de allerhoogste plaats toekennen, wij ook juist op grond daarvan den eisch van een verkorten arbeidsdag moeten steunen. Bevordert een lange werkdag , een sloven van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, als men afgewerkt thuis komt, het gebed, het persoonlijk leven met God'? Ach, zien wij maar even op ons zelf, op dagen als bij ons het werk eens overstelpend druk is. Meer nog, is huiselijke godsdienstoefening mogelijk in zulk een gezin?

En dan wat kerkgaan betreft — zeker de werkman kan — als hij althans geen Zondagsarbeid heeft — naar de kerk gaan en wij zien, dat, waar er werkelijk diepe behoefte aan is, hij het ook doet. Maar, waar die begeerte niet zoo sterk is, is het dan een wonder, dat hij 's Zondags na de vermoeiende week, die achter hem ligt, liever wat lang te bed blijft'?

Als de godsdienstige behoeften zich bij den werkman niet zeer levendig doen gevoelen, is alles geschikt om hem naar beneden te trekken, om hem te doen

Sluiten