Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook volkslezingen over allerlei onderwerpen (sociaal, wetenschappelijk, opvoedkundig) in Christelijker] geest — geen preeken, doch zoo dat men het Christendom voelt — daarvan moesten er meer komen.

Onze Geheel-onthouders-afdeelingen zijn daarvoor zulk eene uitstekende gelegenheid. Indien men de onderwerpen maar wat ruimer kiest, zich niet enkel tot Geheel-onthouding bepalend en ook in kleinen kring goede sprekers tracht te krijgen , die werkelijk studie van hun onderwerp gemaakt hebben, kunnen zij ontzaglijk veel doen tot levensverrijking van den arbeider.

Laat ons niet bang zijn, hem een breeden horizon te geven. Het ware Christendom geeft den allerruimsten.

Wij behoeven daarom de menschen niet uithuizig te maken. Dergelijke lezingen, waar de man met zijne vrouw en oudere kinderen naar toe kan gaan, kunnen hen nieuwe gezamenlijke interesten geven, hen in de natuur, in de samenleving, in de opvoeding hunner kinderen een dieper beteekenis doen zien. Leert men hen, zich daarin te verdiepen, in goede boeken pleizier te krijgen, een oog te hebben voor de schoonheid der natuur, zij zullen minder behoefte gevoelen aan lagere genoegens, minder begeerte om altijd het huis te verlaten. Ook in hunne nederige omgeving zullen zij iets van hunne ideale omgeving medebrengen.

Woningtoestanden.

Een andere factor, die het drankmisbruik in de hand werkt, is de onvoldoende woningtoestand.

Het behoeft nauwelijks betoog, dat, wanneer de man na zijn werk terugkeert in een bedompt vertrek, waar alles wordt verricht: gekookt, gegeten, geslapen, waar kinderen lawaai maken en de wasch misschien ophangt, waar er eigenlijk voor hem en de groote jongens geen plaats is, het behoeft geen betoog, dat dan de verzoeking, om de straat op te loopen, zeer groot is. Het familieleven, dat de kortere werkdag

Sluiten