Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goede woningen, die ƒ1.25 a ƒ1.50 per week doen, hieraan is allerdringendste behoefte.

Er wordt gewerkt in eene goede richting. Maar laat het goede, dat er is, ons niet blind maken voor het verkeerde 'dat er ook is. Laat ons, ook als Onthouders, het goede in deze steunen en het kwade tegenwerken. Wij kunnen dit doen op velerlei wijzen:

le. Mochten wij eigenaars van huizen zijn, door te zorgen dat zij in een goeden sanitairen toestand zijn, door ze te verbeteren, waar zij hierin te kort schieten en af te breken, waar zij niet meer voor verbetering vatbaar zijn. Wij moeten niet rustig kunnen slapen, zoolang wij van deze dingen niet zeker zijn. Immers, door onze nalatigheid, kan ziekte, dood en ellénde zijn intrek nemen in een gezin.

Verder door te zorgen dat zij niet bewoond worden door een gezin dat al te talrijk is voor de kleine ruimte. Een op zichzelf goede woning wordt ongezond als zij bewoond wordt door meer menschen dan waarvoor zij bestemd is. En dan, door er niet meer voor te vragen dan recht en billijk is, door er niet meer uit te trekken dan een zeer matige rente.

Het is maar al te bekend hoe het werk van „huisjesmelker" een zeer voordeelig baantje is. In den regel wordt er in verhouding meer profijt getrokken van de woningen der armen, dan van die der rijken. Hoe kan men dit doen, waar men weet met hoeveel angst en zorgen de huur bij elkander wordt gebracht? Is hier het woord van Spreuken 22: 22, 23 niet van toepassing: „Beroofden arme niet, omdat hij arm is.. want de Heer zal hunne twistzaak twisten, en Hij zal degenen, die hem berooven, de ziel rooven?"

2e. Door als wij geld te beleggen hebben, hiermede bouwvereenigingen te steunen. Dit is beter dan het te beleggen in Amerikaansche spoorwegen of andere buitenlandsche ondernemingen, die ons wel een mogelijk voordeel kunnen aanbrengen, maar den Nederlandschen werkman niet baten.

Sluiten