Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooger loon kan er iets worden overgespaard om de moeielijke weken van werkeloosheid in den winter door te komen.

Wie geen werkgever is, heeft misschien onder vrienden of kennissen eenigen die het zijn en kan zijdelings op hen invloed oefenen.

2°. Wij kunnen, waar dix mogelijk is, de Christelijke arbeidersbeweging steunen, op allerlei wijzen. Het is een zegen, dat naast de sociaal-democratische arbeidersbeweging, die in den regel tegen het Evangelie zich kant, meer en meer de Christelijke arbeidersbeweging veld wint en het vertrouwen der arbeiders krijgt.

3°. Wij kunnen in de arbeidersgezinnen, met welke wij in aanraking komen en waar wij misschien eenigen invloed hebben, met klem aandringen op de noodzakelijkheid van degelijke opleiding en vakkennis bij jongens en meisjes. Menig werkman kan nooit een goed loon verdienen, omdat hij nooit zijn vak volkomen meester is geworden. Als jongen is hij telkens van baas veranderd, meer lettende op oogenblikkelijk voordeel dan op deugdelijke opleiding. Als ouders meer doordrongen waren van het feit, dat bijkans geen offer te groot moet zijn om hunne kinderen tot flinke, zelfstandige vakmenschen op te leiden, dan waren wij ook weer een stap verdei- in de goede richting.

4°. Wij hebben als koopers, als verbruikers — en dit zijn wij allen — eene verantwoordelijkheid tegenover de arbeiders die deze koopwaren: levensmiddelen , kleedingstukken, weeldeartikelen of wat het ook zij, toebereid of vervaardigd hebben, evenals ook

gen betreffende minimumloon en arbeidsduur in de Bestekken voor Bouwwerken, uitgegeven door het Centraal-Bureau van Sociale adviezen.)

Men vergete hierbij echter niet het verschil in arbeidsvermogen (bladzijde 6.)

Wie nader omtrent onze Nederlandsche loonen wenscht te worden ingelicht leze: Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland, ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland. — Verkrijgbaar: Burgwal 46, Kampen. —

Sluiten