Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschen, niet ons zelfzuchtige oude „ik", maar dat die wehsch in ons gewekt wordt door den hoogen God. Ons willen moet zijn oorsprong hebben in Gods willen. Dan wordt ons willen een krachtig bidden.

Misschien zeggen sommigen: dit is Socialisme. Welnu, ik zou u willen oproepen tot Christelijk Socialisme, niet tot een Socialisme dat toevallig een Christelijk tintje heeft verkregen, maar tot een Socialisme , een voelen van de sociale nooden, dat zijn oorsprong heeft en zijn redmiddel zoekt in het „Evangelie van Christus," dat ons het offer, de naastenliefde predikt.

„Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid," dit zij de leuze van den Christen-Socialist, die hij handhave tegenover gegoeden en ongegoeden.

Waarlijk, wij vinden in de Schrift genoeg om een dergelijk Christelijk Socialisme voedsel te geven. Dooiden ganschen Bijbel, van Genesis tot Openbaring, loopt als een gouden 'draad de zorg, de vaderlijke zorg van God voor verdrukten, misdeelden, weerloozen, voor vreemdeling en slaaf, weduwe en wees. Hoe teeder komt de bezorgdheid uit, in verschillende bepalingen van de Mozaïsche Wet, hoe jubelen vele Psalmen in de verzekerdheid dat God het onrecht straft en opkomt voor den weerlooze (b.v. Psalm 10 en 11.) Ook in do Spreuken vinden wij telkens denzelfden toon. Waarlijk daar zijn woorden in, die menigeen die den arme verdrukt niet aangenaam in de ooren moeten klinken. Werden zij maar veel gelezen! En dan de Profeten! Hoe komen zij op in naam van Jehovah tegen onrecht en geweld den armen aangedaan. Lezen wij niet het oog hierop nog eens Amos en vele deelen van Jesaja. De zonden, die Amos bij Israël laakt, waarvoor hij het oordeel aankondigt, zijn sociale zonden. Laat ons, als wij deze profetieën lezen, ons doordringen van het feit, dat reeds in het Oude Testament, in een tijd toen bij de omringende volken het recht van den enkelen onderdaan niets gold, toen alleen koningen,

Sluiten