Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

priesters en enkele voornamen iets te zeggen hadden, Jehovah opkwam voor het recht van den enkelen mensen, van den eenvoudigsten onderdaan, van den verachten slaaf.

Hoeveel hooger moesten wij staan, wij kinderen van het Nieuwe Verbond, waarin ons ten volle de macht der liefde, van het offer is geopenbaard. Hoe kunnen wij nog zoo dikwijls onszelven, ons eigen belang zoeken, wij die zoovele eeuwen hebben geluisterd naar de prediking der Bergrede? Hoe. kunnen wij ooit die gulden woorden vergeten: „Gelijk gij wilt dat u de mensehen doen zullen, doet gij hun desgelijks"?

Geen sociale hervorming zonder schuldbelijdenis onzerzijds, schuldbelijdenis voor onze lauwheid, onverschilligheid en zelfzucht, over onze Kaïns-houding tegenover de zwakkeren.

Een krachtige wil, maar die wordt geboren uit liefde. En die liefde zij is niet in ons, noch uit ons. Maar God kan ze geven.

Van nature zijn wij koud, de een wat liefderijker dan de ander, maar toch de meesten onzer brengen het niet verder dan de tollenaren en zondaren in Jezus' dagen: liefhebben die ons liefhebben, en sommigen onzer brengen het niet eens zoover. Hoe zouden wij dan in breeden kring liefhebben menschen, die niet altijd lief, niet altijd dankbaar zijn, maar die God toch op'onzen weg plaatst? Daar waar wij gevoelen onze schuld, ons gebrek, kan God met Zijne liefde, Zijne oneindige liefde ons hart vervullen en dan gaan er verwarmende stralen van ons uit.

Onze wil is zwak, maar Hij de Held van Golgotha kan ook ons zwakke, karakterlooze menschen der twintigste eeuw moedig en sterk maken, ons bezielen met Zijnen wil en dan zullen wij vragen naar Hem alleen,'naar wat recht en billijk is, niet in de eerste plaats naar wat „men," naar wat onze omgeving zegt.

Een wil, een krachtig gestaalde wil, uit den drang van waarachtige liefde geboren, dat is het eerste,

Sluiten