Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voornaamste. Maar toch meer is noodig — ook kennis. Kennis der sociale toestanden komt" ons niet aangewaaid, zij kan alleen verkregen worden door nauwgezette waarneming en volhardende studie. Velen onzer gevoelen, dat verbetering noodig is. Wij willen ons geven voor anderen, maar hoe?

Bestudeeren wij zooveel mogelijk de verschillende quaesties van beide zijden, daarbij ééne zaak onwrikbaar voor oogen houdende; alleen eene ordening op altruïsme, op naastenliefde gegrond, kan naar Gods wil zijn. Op deze vaste basis staande, kunnen wij gerust naar alle zijden onderzoeken.

Als hulpmiddelen tot deze studie kunnen cursussen en leesgezelschappen dienst doen. Zoo gaf Mr. A. R. Van de Laar in Utrecht eenige jaren geleden een cursus in de economie, die door een aantal menschen werd gevolgd en voor menigeen het eerste licht ontstak over de ingewikkelde economische vraagstukken en aldus deed gevoelen hoe ingewikkeld zij waren.

Zouden' dergelijke cursussen en leesgezelschappen ook niet op den weg van sommige Afdeelingen van de Nationale Christen-Geheel-Onthouders-Vereeniging liggen ?

En dan ten slotte waar wil is en kennis, daar moet men van zelf komen tot de daad. Er is een sterke wisselwerking tusschen deze drie. Wie zich eenmaal aan het werk begeeft, gevoelt steeds sterker drang om zich geheel te geven, steeds meer behoefte aan degelijke kennis.

Ik heb getracht u enkele lijnen aan'te wijzen, waarlangs wij allen in eigen kring praktisch te werk konden gaan.

Eenmaal op de heuvelen van Galilea omringden trouwe discipelen hun Meester met de vraag: Heer, leer ons bidden.

Sluiten