Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het antwoord luidde:

Onze Vader, die in de hemelen zijt!

Uw naam worde geheiligd.

Uio koninkrijk kome.

Uw wil geschiede gelijk in den hemel alzoo ook op aarde.

Geef ons eiken dag ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven een iegelijk die ons schuldig is.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Wanneer allen, die zich Christenen noemen, alzoo hebben leeren bidden en naar hun gebed leven, het zelfzuchtig „mijn" vervangend door „Uw" en „ons" dan is de sociale quaestie hare oplossing nabij. Dan .zien wij uit naar den nieuwen hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.

Sluiten