Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petrus behield niet het laatste woord, toen hij weigerde zich door den Heer te laten wasschen.

„Als ik u niet wasch, zoo hebt gij geen deel met mij." Is het niet alsof de Heer zegt: weet gij wel wat gij doet, wat gij mist als gij u blijft onttrekken aan hetgeen ik aan u doe ? „Geen deel met "mij" •wil zeggen, buitengesloten van mijn koninkrijk, van mijne schatten, van al hetgeen waarover ik heb te beschikken. De Heer zegt het met grooten ernst. Maar hij weet ook wel dat zijn jonger, die hem liefheeft, zich daarvoor wel allerminst onverschillig zal betoonen. De gedachte van dat alles te kunnen verliezen doet hem dan ook zichzelven terstond geheel geven, en nu weer aan den anderen kant overdrijvende, zegt hij : „Heer, dan niet slechts de voeten, maar ook de handen en het hoofd."

Blijkbaar begreep Petrus nog niet goed, wat hij als discipel van den Heer al bezat en wat hij nog altijd weer noodig had. De discipel des Heeren is rein. De Heer heeft hem opgenomen in zijn kring, heeft door zijn woord aan hem gewerkt, heeft door zijn invloed in zijn hart gegeven de keuze om God te dienen, heeft hem gebracht op den rechten weg, heeft hem gesterkt in het goede, in het leven dat een geheel ander leven zou zijn dan het leven van de kinderen der wereld. Ja, het is wel zeker waar, dat wie dezen Heer eenmaal volgt, rein is. Maar toch heeft hij noodig telkens gereinigd te worden.

Sluiten