Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jezus Christus-zegt hem, dat God zelf dat oordeel heeft opgeheven en den keten der dienstbaarheid die hem gevangen hield heeft verbroken, zoodat voor hem een nieuw leven is mogelijk geworden.

Als wij zien wat de zonde vermag, dan zouden wij mistroostig kunnen worden. Zij bederft ons leven. Zij staat de komst van Gods Koninkrijk in den weg. Zij gaat voort om de vijandschap te voeden, den twijfel te zaaien, door ongeloof de krachten te verzwakken, waarvan voor de zaak desHeeren zooveel werd verwacht, zij weet zelfs de heiligen Gods ten val te brengen en doet daardoor den naam des Heeren lasteren in de wereld. Moet dit alles dan maar altijd zoo doorgaan? Maar daar komt op den Paaschdag de boodschap weer tot ons : ,,Houdt goeden moed. Jezus Christus heeft zich door Zijne opstanding als overwinnaar getoond en dat voor goed. De tegenstand kon nooit grooter zijn dan op Golgotha, waar hij het hoofd moest buigen en den geest geven, en toch hij leeft. Het Koninkrijk Gods is een eeuwig koninkrijk dat niet kan vernietigd worden".

En nu nóg eens. Wat vernemen wij, als wij het lijden en sterven des Heeren in het licht der opstanding zien ? Dat hij langs dien weg de Zaligmaker is geworden, die altijd bij de zijnen zal blijven.

De dag der opstanding brengt ons niet enkel

Sluiten